Tafeleend - Common pochard - Aythya ferina

3200861.jpg